Praza Maior, 1, 32570 Maside, Ourense

Telf: 988 28 06 06

www.concellodemaside.gal

info@concellodemaside.gal