“O perfil do contratante” é creado co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de Maside, cumprindo coa lei 30/2007 , do 30 de octubro, de contratos do sector público, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade. Velaí, neste apartado publicaremos as ofertas de contratación de servizos que periodicamente saca o Concello de Maside.