O perfil do contratante” é creado co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de Maside, cumprindo coa Lei 30/2007 , do 30 de octubro, de contratos do sector público, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade. Velaí, neste apartado publicaremos as ofertas de contratación de servizos que periodicamente saca o Concello de Maside.

[07 Febreiro 2018 – 20:29:25]
Acordo Xunta de Goberno Local – 29-12-2017 – Castelán